گالری تصاویر

شهر تجاری مادر

بازدید معاون آموزشی و دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی دزفول 94/2/22...
بازدید دانشجویان معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول...
بازدید شهرداران و روسای شوراهای شهرهای اقماری دزفول (93/11/13)...
دومین بازدید مهندس پاپی زاده نماینده مردم در مجلس 93/12/7...
بازدید شورای اسلامی شهر دزفول
بازدید رئیس دادگستری دزفول “عباس حسینی پویا”...
اولین بازدید مهندس پاپی زاده “نماینده دزفول در مجلس”...