فرم متقاضیان واحدهای تجاری از مجتمع مادر


نام و نام خانوادگی
سن
مدرک تحصیلی
تلفن همراه

سوابق تجاری به صورت مختصر و آدرس مکان های قبلی

رسته موردنظر برای ایجاد کسب و کار

تعداد و متراژ موردنظر
مدت زمان موردنظر

آیا دارای نمایندگی خاصی هستید؟

آیا توانایی اخذ نمایندگی یکی از برندهای معتبر را دارید؟
نام برند را همراه با توضیح کامل بنویسید

در صورتی که مدیریت مجتمع بتواند برند مناسبی را به شما معرفی کند آیا تمایل دارد؟
حداکثر سرمایه شما برای برند موردنظر ما:

درصورت داشتن فروشگاه :
آدرس فروشگاه شما

آشنایی شما با پروژه مادر از چه طریقی می باشد؟

آیا تاکنون از پروژه موردنظر بازدید داشته اید؟

متقاضی کدامیک از موارد زیر می باشید؟

نام دو نفر از کسبه خوشنام که شما را می شناسند ذکر نمایید؟

شماره حساب های فعال بانکی


آیا دارای چک برگشتی می باشید؟

نظر شما در مورد پروژه مادر چیست؟

چنانچه توضیح خاصی دارید بفرماییدتعهدات متقاضی شهر تجاری مادر در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات کاملا مختار می باشد.متن تصویر را وارد کنید
ثبت مشخصات